CEHIP part II

Investor:   CEHIP s.r.o.
Priem. odvetvie:   logistika
Miesto:    Vráble
Dátum: 10. 2011 - 1. 2012

Zastavaná plocha:  16 502 m2 (4 haly + AB)

Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)
Projekt pre územné rozhodnutie
Inžiniering pre vydanie územného rozhodnutia
wpdef0944d.png
wpc93c1c12.png
wpde9d8b0c.png